Τι είναι το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο;

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο είναι ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο κοινωφελούς χαρακτήρα με εκπαιδευτικό και πολιτιστικό σκοπό. Είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού ως Ν.Π.Ι.Δ. με πολιτιστικούς σκοπούς (ΦΕΚ 1401/22-10-01). Ιδρύθηκε το 1987 από ομάδα νέων επιστημόνων,με πρωτοβουλία της  Σοφίας Ρωκ Μελά.

Είναι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείου (ICOM-www.istomediahost.gr/icom), του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παιδικών Μουσείων Hands On! International (www.hands-on-international.net), του Δικτύου Μουσείων της Αθήνας (www.athensmuseums.net) και του Δικτύου Πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων (www.athensculturenet.com).

Αποστολή του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου

Αποστολή του να  βοηθήσει τα παιδιά, από τη προσχολική τους ηλικία, να αναπτύξουν όλο τους το δυναμικό, ώστε να γίνουν πολίτες, οι οποίοι με σεβασμό για την ατομικότητά τους θα αποκτήσουν κοινωνική συνείδηση και την αίσθηση της ανάγκης να συμβάλλουν στη κοινότητα που ζουν, αυτός είναι και ο Σκοπός του Σωματείου μας.
Πώς επιτυγχάνεται η αποστολή του;

α. Με τη δημιουργία Παιδικών Μουσείων

β. Με την ανάπτυξη συλλογών, εκθεμάτων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μέσω των οποίων, τα παιδιά, θα κατανοήσουν στοιχεία του πολιτισμού, της ιστορίας, της τέχνης, της επιστήμης, του φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων σχέσεων.

γ. Με την εκπαίδευση ενηλίκων.

δ. Με τη συνεργασία ενός επιστημονικού προσωπικού πολλαπλών ειδικοτήτων.

ε. Με την ενημέρωση του κοινού.

στ. Με τη συνεχή επαφή και ανταλλαγή ιδεών με μουσεία, διεθνείς οργανισμούς, κυβερνητικούς και μη, δίκτυα στο εσωτερικό και εξωτερικό.

ζ. Με την διαρκή έρευνα, εκπόνηση και έκδοση μελετών σχετικών με τις δραστηριότητες του Σωματείου.

η. Με την ανάπτυξη και λειτουργία εθελοντικού προγράμματος.

θ. Με την υποστήριξη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη συναφών προσπαθειών.

Το 1994 σε συνεργασία με τον ΟΠΑΝΔΑ, ο καταστατικός στόχος για τη δημιουργία Παιδικού Μουσείου πραγματοποιήθηκε. Από τις 29.12.1994 στην Αθήνα, λειτουργεί το πρώτο Παιδικό Μουσείο της Ελλάδας και ίσως το πρώτο στην Ευρώπη.