Ισολογισμοί

Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ μας ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με βάση το καταστατικό, οι πόροι του Σωματείου είναι:

α. Τα δικαιώματα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές των μελών.

β. Κάθε είδους δωρεές, χορηγίες, κληροδοσίες, κληροδοτήματα και επιδοτήσεις (εθνικές και διεθνείς), τόκοι κεφαλαίων καθώς και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο από τη δράση και τις εκδηλώσεις του Σωματείου ή άλλη νόμιμη πηγή.

Στους παρακάτω συνδέσμους, θα βρείτε τους ισολογισμούς του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου σε μορφή PDF.

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2016

Ισολογισμός 2017